SZZP – úvod

 

O nás

Slovenský zväz zdravotne postihnutých – SZZP vznikol 5. mája 1990 ustanovujúcim zjazdom SZZP v Martine. Od svojho vzniku svoje aktivity a služby pre zdravotne postihnutých občanov neustále rozširuje. SZZP je dobrovoľným občianskym združením zdravotne postihnutých občanov, ako aj ďalších občanov Slovenskej republiky, združujúcich sa na princípoch demokracie, humanity, slobody náboženského a politického presvedčenia, vzájomného porozumenia a spolupráce. V súčasnosti sa stav členskej základne pohybuje okolo 20 000 členov.

SZZP je nepolitickou organizáciou. Vo svojej činnosti sa riadi princípmi humanity a charity. Spolupracuje s občianskymi združeniami, s orgánmi štátnej a verejnej správy, so zastupiteľskými zbormi, masmédiami, právnickými a fyzickými osobami pri presadzovaní oprávnených požiadaviek zdravotne postihnutých občanov najmä v oblasti sociálnej pomoci, zdravotníctva a spoločenskej i pracovnej integrácie. Vykonáva sociálnu prevenciu, poskytuje sociálne poradenstvo a sociálne služby. Zameriava sa na formy ich riešenia.

Ďalej vykonáva programy zamerané na vyhľadávaciu, nápravnú, sociálno – rehabilitačnú, rekondično – integračnú činnosť a vzdelávaciu činnosť. Neoddeliteľnou súčasťou je aj terénno-sociálna práca, práca s rodinou a spolupráca s ďalšími zainteresovanými subjektami. Zameriava sa na vytváranie vhodných pracovných, spoločenských a kultúrnych podmienok života zdravotne postihnutých občanov. Spolupracuje s medzinárodnými a partnerskými organizáciami v zahraničí. SZZP pôsobí na území Slovenskej republiky.